รับทำบัญชี 
 
ตรวจสอบบัญชีสิ้นปี 
 
จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
 
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
 
รับปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่ใช้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้ 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมสรรพากร
 
สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงแรงงาน
 
กรมสรรพสามิต
 
SME BANK
ให้คำปรึกษาฟรี บัญชี/ ภาษี /จดทะเบียน 
  ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้

        
ขั้นตอนและรายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งห้าง ฯ

     - จองชื่อนิติบุคคลห้าง ฯ
     - จัดทำตรายางของ ห้าง ฯ
     - ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้าง ฯ
     - จดทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีห้าง ฯ
     - จดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้าง ฯ (กรณีต้องการเข้า
        ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน

      - สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
        คนละ 1 ชุด (หุ้นส่วนต้องมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
      - สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน หุ้นส่วนผู้จัดการ
        ที่มีอำนาจ คนละ 3 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน 2 ชุด


กรณีต้องการจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

       - สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน /
         เจ้าของกรรมสิทธิ์ 2 ชุด
       - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสำนักงานพร้อมหนังสือยินยอม
         เช่นสัญญาซื้อขาย / สำเนาโฉนด / สำเนาการขอเลขที่บ้าน 2 ชุด
       - แผนที่ตั้งสำนักงาน 2 ชุด
       - รูปถ่ายป้ายชื่อห้าง ฯ ให้เห็นป้ายชื่อห้าง ฯ พร้อมเลขที่บ้าน
         และอาคารที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 2 ชุด
 
    สนใจติดต่อ
    
    
  จ – ศ  โทร. 02-279-2933,02-278-1722,02-278-1732-35
      ส – อา โทร.
081-841-5205 คุณอรรถพร  
216/7 ซอยประดิพัทธ์ 16 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-2933, 02-278-1722, 02-278-1732-35 แฟกซ์ 02-279-2933, 02-278-1788
@ S.M.BUSINESS LAW AND ACCOUNTING CO.,LTD. All right reserved.
Powered by: iReadyWeb.com