รับทำบัญชี 
 
ตรวจสอบบัญชีสิ้นปี 
 
จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
 
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
 
รับปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่ใช้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้ 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมสรรพากร
 
สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงแรงงาน
 
กรมสรรพสามิต
 
SME BANK
ให้คำปรึกษาฟรี บัญชี/ ภาษี /จดทะเบียน 
  บริการรับทำบัญชี

        
          บริษัท เอส.เอ็ม.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะทำบัญชีให้แก่กิจการของท่านตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนจะนำมาบันทึกบัญชีเพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสรรพากร โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้

        1. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ
              กรมสรรพากรยอมรับ
          2. จัดการบันทึกสมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันซื้อ-ขาย
              สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันแยกประเภททั่วไป
          3. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ
              ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)
          4. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53
          5. จัดทำงบการเงินรายเดือน
          6. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
          7. จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมรายเดือน
          8. บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี เพื่อว่างแผน
              การเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
 
    สนใจติดต่อ
    
    
  จ – ศ  โทร. 02-279-2933,02-278-1722,02-278-1732-35
      ส – อา โทร.
081-841-5205 คุณอรรถพร  
216/7 ซอยประดิพัทธ์ 16 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-2933, 02-278-1722, 02-278-1732-35 แฟกซ์ 02-279-2933, 02-278-1788
@ S.M.BUSINESS LAW AND ACCOUNTING CO.,LTD. All right reserved.
Powered by: iReadyWeb.com